Vývoj databáze

Popis předpokládaného vývoje databáze
Databázi architektury lze jak po stránce formy, tak po stránce obsahu pojmout nejrůznějšími způsoby. Podobu budoucí databáze je proto nezbytné pečlivě hledat. Jako u každého díla, i při tvorbě databáze je potřeba zohlednit řadu požadavků, nároků a přání. Proto se jeví jako vhodné hledat nejvhodnější řešení databáze v následujících postupných krocích:
Průzkum a analýza potřeb a požadavků na databázi - Skica databáze - Konzultace nad skicou - Zadání databáze - Vytvoření konceptu databáze - Zkušební provoz - Výsledný návrh databáze. Do přípravy databáze je také vhodné již od začátku zapojit reprezentanty budoucích uživatelů databáze.
Vzhledem k velké šíři zkoumané problematiky (velké množství děl i tvůrců) a limitovaným možnostem jediného řešitele se také jeví jako vhodné redukovat dle předem stanoveného klíče množství dat zpracovávaných v databázi v rámci doktorské práce. Například zapracovat pouze díla určitých autorů či díla na určitém menším území. Po obhájení doktorské práce formou disertace by se do databáze další data dle potřeby doplnila.

Časový postup
Práce budou rozděleny do čtyř let doktorského studia řešitele. Každý rok odpovídá jednomu školnímu roku.
První rok (září 2012 - červen 2013):
Seznámení s problematikou - rešerše, studium, analýzy. Přípravné práce.
Druhý rok (září 2013 - červen 2014):
Tvorba teoretického modelu databáze moderní architektury - definice aplikačního procesu, stanovení aplikačních objektů, aplikačních pravidel, určení datových typů, nastavení relací mezi aplikačními objekty.
Třetí rok (září 2014 - červen 2015):
Tvorba konceptu reálné databáze dle hotového teoretického databázového modelu. Naplnění databáze modelovými hesly. Zkušební provoz. Sběr materiálu pro obsah databáze.
Čtvrtý rok (září 215 - čeven 2016):
Příprava výsledného obsahu databáze. Vytvoření výsledné podoby databáze. Odladění hotové databáze. Vypracování a obhajoba disertační práce.

Program prací - přehled

1. Seznámení s problematikou - rešerše, studium, analýzy (seznámení s archivem Ústavu dějin architektury, seznámení se stávající databázemi architektury v ČR a v zahraničí a s technologiemi pro relační databáze.
2. Přípravné práce (prvotní skica databáze jako podklad pro další konzultace a pro vypracování zadání)
3. Zadání databáze - formulování výchozích požadavků na databázi.
4. Vytvoření teoretického modelu databáze.
5. Vytvoření Konceptu databáze
6. Zkušební provoz
7. Výsledná databáze (příprava výsledného obsahu databáze, vytvoření výsledné databáze)  

Program prací podrobně

1. Seznámení s problematikou (rešerše, studium, analýzy)
1.1. Seznámení s archivem Ústavu dějin architektury FA ČVUT
1.2. Alternativní možnosti zaměření obsahu databáze architektury
1.3. Stávající databáze architektury v České republice a v zahraničí
1.4. Technologie pro relační databáze a související technologie 
1.4.1. Druhy technologií v souvislostech (technologie databázové, serverové, programovací a doplňkové)
1.4.2. Databázové technologie - (MySQL, MS SQL, Oracle, ODBC) - novinky posledních let
1.4.3. Serverové technologie - webservery - (Apache, MS IIS) - novinky posledních let
1.4.4. Programovací prostředí (PHP, ASP, AJAX, XHTML, JAVA, FLASH... ) - novinky posledních let
1.4.5. Souborové formáty dokumentace (DXF, DWF, PNG, PDF, DOCX, MPEG...) - novinky posledních let
1.4.6. Alternativní a doplňkové technologie (GIS, XML, Map servery) - novinky posledních let

2. Přípravné práce 
2.1. Pořízení vhodného hardware a software pro přípravné práce
2.2. Zřízení vývojového prostředí (zřízení a nastavení serveru, zřízení blogu)
2.3. Analýza a vyhodnocení možných alternativ zaměření obsahu a formy databáze
2.4. Skica návrhu databáze - první představa možného řešení jako podklad pro další konzultace
2.5. Konzultace s možnými budoucími uživateli
2.6. Rozbory připomínek a požadavků možných budoucích uživatelů a jejich zohlednění.

3. Zadání databáze (formulování závazných výchozích požadavků na databázi)
3.1. Závazná specifikace obsahu databáze
3.2. Vymezení budoucích uživatelů
3.3. Závazná volba technologií pro vytvoření databáze
3.4. Stanovení jaká dokumentace bude zpracována a v jakém rozsahu
3.5. Stanovení závazných termínů pro jednotlivé etapy tvorby a pro dokončení databáze  

4. Návrh teoretického databázového modelu (zahrnuje tyto fáze):
4.1. Definice aplikačního procesu
4.2. Stanovení aplikačních objektů
4.3. Stanovení aplikačních pravidel
4.4. Určení datových typů
4.5. Nastavení relací mezi aplikačními objekty

5. Vytvoření konceptu databáze
5.1. Založení databáze a tvorba tabulek databáze dle požadavků hotového databázového modelu
5.2. Vytvoření grafického a uživatelského rozhraní
5.3. Příprava a vložení prvotního obsahu databáze
5.4. Odladění databáze
5.5. Prověření databáze - supervize  

6. Zkušební provoz
6.1. Vyzkoušení konceptu databáze budoucími uživateli
6.2. Shromáždění a vyhodnocení připomínek a stanovisek uživatelů ze zkušebního provozu

7. Vytvoření výsledné databáze

7.1. Příprava výsledného obsahu databáze
7.1.1. Průzkum, získávání a třídění a studium dostupné dokumentace
7.1.2. Příprava dokumentace pro zapracování do databáze
7.1.3. Scanování, technické zpracování a úprava nascanovaných dokumentů
7.1.4. Zpracování textové části dokumentace
7.1.5. Interpretace dat tvořících obsah databáze

7.2. Vytvoření výsledné podoby databáze
7.2.1. Zapracování připomínek a stanovisek ze zkušebního provozu
7.2.2. Vložení výsledného obsahu databáze
7.2.4. Závěrečná kontrola celistvosti, úplnosti a plné funkčnosti databáze
7.2.3. Formulování možných způsobů a limitů využívání a dalšího rozvoje databáze  

8. Vypracování disertační práce na téma vytvořené databáze architektury a její obhajoba  

9. Zajištění podmínek běžného provozu databáze a jejího dalšího rozvojeNÁVRH DATABÁZE
Architekti
Stavby
Technologie
Literatura


NOVINKY

ing. arch. Bohumil Böhm,
narozen 1. 2. 1926 - profil architekta.

Plavecký stadion Novostavba budovy palveckého stadionu v Českých Budějovicích.


ONLINE PRAMENY


Časopis Architektura ČSR 1945-1989 Digitální verze českého architektonického časopisu
čtěte online
Blog o vývoji Databáze architektury.
Případné dotazy Vám rádi kdykoli zodpovíme na našem tel.čísle 603 542 822 nebo mailem.
Těšíme se na Vaše podněty a připomínky.
Copyright: DCMA 2012-2018