Aktuální zprávy

Interoperabilita Databáze jihočeské moderní architektury s vybranými databázemi architektury (15. 4. 2016)
Tato práce je zaměřena na zkoumání možností a metod sdílení dat spravovaných touto databází s vybranými již existujícími databázemi architektury. Cílem je prozkoumat možnosti a navrhnout řešení pro zajištění vzájemné interoperability těchto databází.

Studentská grantová soutěž 2015 - výstupy z výzkumu - výběr (25. 1. 2016)
SGS - závěrečná zpráva (leden 2016)
'Databáze architektury a lokalizace architektonických děl v digitálních mapách' článek (listopad 2015)
'Databáze architektury - nové metody práce s daty se zaměřením na data textová' článek (prosinec 2015)
'Databáze architektury - nové metody práce s daty dokumentujícími díla moderní architektury' výsledky výzkumu (prosinec 2015)

Studie doktorské práce, verze 2 (leden 2016)
Na základě závěrů řízení spojeního s obhajobou studie doktorské práce, uskutečněného v červnu 2015, vypracoval řešitel novou verzi studie zohledňující uplatněné požadavky na řešení disertační práce. Hlavním cílem disertační práce je, za pomoci výzkumu dosáhnout nových poznatků o jihočeské moderní architektuře a poznatky prezentovat formou databáze. Pozornost se soustředí jednak na badatelsky dosud nezpracované památky moderní architektury a jednak na doplnění poznatků a podrobnější dokumentaci a hodnocení vybraných, již známých památek.

Článek 'Databáze architektury - nové metody práce s daty se zaměřením na data textová.' (prosinec.2015)
Do časopisu Czech Journal of Civil Engineering zaslán ke zveřejnění článek na téma 'Databáze architektury - nové metody práce s daty se zaměřením na data textová.'

Konference Veda vo výstavbe 2015 v Bratislavě - účast na konferenci - prezentace příspěvku + článek (19. - 20. 11. 2015)
V rámci mezinárodní konference Veda vo výstavbe 2015, pořádané 19. - 20. 11. 2015 na Fakultě architektury STU v Bratislavě byl řešitelem přednesen příspěvek prezentující výsledky výzkumu na téma 'Databáze architektury a lokalizace architektonických děl v digitálních mapách'. Ve sborníku věnovaném konferenci byl zveřejněn článek článek na stejné téma.

Týden vědy a výzkumu 2015 - účast na kolokviu - prezentace příspěvku + poster (25. 9. 2015)
V rámci kolokvia Týden vědy a výzkumu 2015, pořádaného 24. - 25. 9. 2015 na Fakultě architektury ČVUT v Praze, byl řešitelem přednesen příspěvek prezentující hlavní výsledky prací na tématu databáze moderní architektury provedených v posledním roce. V rámci doprovodné výstavy byl vystaven poster seznamující návštěvníky podrobněji s vybranými tématy uvedených prací na tématu databáze moderní architektury.

Výzkum 'Vzájemná návaznost architektonických děl a její zachycení v databázi architektury' (15. 8. 2015)
V rámci prací na tématu uděleného grantu SGS 2015 zkoumal řešitel možnosti a metody jak v databázi architektury dokumentovat vzájemně navazujících architektonická díla. Výsledkem prací je příspěvek, který bude prezentován v rámci kolokvia Týden vědy a výzkumu, které se bude konat v září 2015 na Fakultě architektury ČVUT v Praze a samostatná šást článku ke zveřejnění na stejné téma.

Výzkum 'Textový popis architektonického díla v databázi' (15. 7. 2015)
V rámci prací na tématu uděleného grantu SGS 2015 zkoumal řešitel nové možnosti a metody práce s textovými daty popisujícími architektonické dílo v databázi architektury. Výsledkem prací je příspěvek, který bude prezentován v rámci kolokvia Týden vědy a výzkumu, které se bude konat v září 2015 na Fakultě architektury ČVUT v Praze a samostatná část článku ke zveřejnění na stejné téma.

Výzkum 'Databáze architektury a lokalizace architektonických děl v digitálních mapách' (16. 6. 2015)
V rámci prací na tématu uděleného grantu SGS 2015 zkoumal řešitel nové možnosti a metody zobrazování polohy děl dokumentovaných v databázi prostřednictvím digitálních map. Výsledkem prací je příspěvek, který bude prezentován v rámci mezinárodní konference Veda vo výstavbe, která se bude konat v listopadu 2015 v Bratislavě a článek ke zveřejnění ve sborníku uvedené konference.

Studie disertační práce (12. 6. 2015)
Řešitel zpracoval a odevzdal studii své disertační práce a požádal o stanovení termínu rozpravy nad studií.

Semináře doktorandů Ústavu teorie a dějin architektury FA ČVUT (15. 5. 2015)
V měsících duben až červen 2015 se řešitel zúčastňuje pravidelných seminářů pro doktorandy Ústavu teorie a dějin architektury, v rámci kterých doktorandi prezentují a konzultují dosavadní výsledky své práce.

První fáze realizace obsahu databáze (14. 4. 2015)
Jsou prováděny plošné průzkumy v terénu v jižních Čechách a sbírána data pro obsah databáze. Jsou shromažďována a technicky zpracovávána data z jihočeských archivů.

Závazné určení obsahu databáze (23. 3. 2015)
Na základě provedených průzkumů, rozborů a analýz bylo rozhodnuto, že datovým obsahem Databáze české moderní architektury ve fázi doktorské práce se stane architektura jižních Čech.

Získán grant SGS ČVUT (12. 3. 2015)
V rámci Studentské grantové soutěže ČVUT získal řešitel pro rok 2015 grant na práci na téma Nové metody práce s databázovými daty dokumentujícími díla moderní architektury z hlediska dějin a vývoje architektury. ČVUT 2015. SGS15/097/OHK1/1T/15.

První fáze realizace databázové aplikace - databázová struktura (12. 2. 2015)
Pracemi na realizaci základních struktur databáze a implementací jednotlivých datových polí je zahájena první fáze realizace Databáze české moderní architektury.

Návrh Databáze české moderní architektury (1. 2. 2015)
Všechny tři části návrhové fáze Databáze české moderní architektury. Úvodní část specifikuje cíle, metody, postupy a prostředky návrhu databáze. Analytická část zahrnuje analýzu procesů probíhajících v reálném systému tvorby a dokumentace architektury, sběr a specifikaci požadavků na databázi a tvorbu doménového modelu databáze. Návrh pak obsahuje volbu technologie, návrh architektury, volbu způsobu ukládání dat a přidělení zodpovědnosti a návrh komunikace. Výsledná struktura databáze je vyvíjena postupným zpřesňováním z analytického modelu tříd, přes návrhový model tříd až k výsledné podobě, kterou představuje relační datový model. Dle relačního modelu bude databáze následně realizována.

Studium angličtiny pro akademické účely (11. 1. 2015)
Pro rozšíření znalostí angličtiny pro potřeby vědy a výzkumu absolvoval řešitel na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT semestrální kurz angličtiny English for Academic Purposes završený závěrečnou prací a získáním certifikátu stvrzujícím úspěšné dokončení kurzu.

Studium předmětu Softwarové inženýrství II (12. 12. 2014)
Pro rozšíření znalostí potřebných k realizaci databázové aplikace absolvoval řešitel na Fakultě informačních technologií ČVUT studium předmětu Softwarové inženýrství II, které umožnilo seznámit se s nejnovějšími poznatky v oblasti realizace databázových aplikací a ujasnit a upřesnit si metody a postup realizace databáze. Řešitel následně mohl zahájit práce na realizaci databáze.

Alternativní možnosti datového obsahu pro Databázi české moderní architektury (15. 11. 2014)
Zatím nebylo rozhodnuto jaký okruh dat se stane obsahem Databáze české moderní architektury ve fázi doktorské práce. Řešitel navázal kontakty a jedná se správci různých archivů a sbírek o architektuře s cílem nalézt vhodný materiál pro databázi architektury.

Článek o Databázi české moderní architektury pro recenzovaný časopis Zprávy památkové péče (20. 10. 2014)
Jako celkový výstup z prací dosud prováděných na vývoji Databáze české moderní architektury byl řešitelem práce sepsán článek seznamující s dosavadním postupem prací na databázi. Článek byl zaslán ke zveřejnění v časopisu Zprávy památkové péče.

Mapové servery a možnosti jejich využití jejich služeb pro potřeby databáze architektury (12.9. 2014)
V prostředí internetu existuje řada poskytovatelů mapových služeb. Využití jejich služeb pro potřeby databáze architektury může být velmi přínosné. Tento článek se proto zaměří na prozkoumání dostupných mapových služeb na jejich analýzu.

Týden vědy a výzkumu 2014 - prezentace výsledků prací na databázi (15. 6. 2014)
V rámci akce Týden vědy a výzkumu 2014, pořádané na Fakultě architektury ČVUT Praha, proběhl worshop doktorandů, pro který byl řešitelem připraven příspěvek prezentující dosavadní výsledky prací na Databázi české moderní architektury. V rámci doprovodné výstavy byl vystaven poster seznamující návštěvníky s jednotlivými etapami dosavadního postupu při přípravě databáze. .

Návrhová fáze Databáze české moderní architektury - Návrh (25. 5. 2014)
Třetí část návrhové fáze Databáze české moderní architektury tvoří samotný návrh provedený na základě předcházejících analýz. Návrh obsahuje volbu technologie, návrh architektury, volbu způsobu ukládání dat a přidělení zodpovědnosti a návrh komunikace. Výsledná struktura databáze je vyvíjena postupným zpřesňováním z analytického modelu tříd, přes návrhový model tříd až k výsledné podobě, kterou představuje relační datový model.

Návrhová fáze Databáze české moderní architektury - Analýzy (15. 5. 2014)
Druhou část návrhu Databáze české moderní architektury tvoří analýzy. Tato část zahrnuje analýzu procesů probíhajících v reálném systému tvorby a dokumentace architektury, sběr a specifikaci požadavků na databázi a tvorbu doménového modelu databáze.

Návrhová fáze Databáze české moderní architektury - Úvod (29. 4. 2014)
První část návrhu Databáze české moderní architektury objasňuje význam návrhové fáze a specifikuje cíle, metody, postupy a prostředky návrhu databáze.

Studium předmětu Softwarové inženýrství I (20.4. 2014)
V rámci přípravy na návrh a realizaci Databáze české moderní architektury absolvoval řešitel práce v letním semestru školního roku 2013/2014 studium předmětu Softwarové inženýrství na Fakultě informačních technologií ČVUT Praha. Cílem studia bylo seznámit se s nejnovějšími poznatky v oblasti návrhu a tvorby databází a softwarových aplikací obecně. Přednášky přibližovaly hlavní aspekty, souvislosti a pracovní postupy vývoje softwarových aplikací. Během seminářů měl řešitel možnost konzultovat s vyučujícím jak celkovou koncepci připravované databáze architektury, tak jednotlivé kroky jejího návrhu, který během semestru zpracovával. Článek informuje o obsahu studia, jeho průběhu a významu pro návrh Databáze české moderní architektury.

Analýza stávajících databází architektury (5. 4. 2014)
Před započetím prací na návrhu Databáze české moderní architektury je nezbytné dobře poznat stávající stav poznání v oblasti databázového zpracování dat o architektuře a pokusit se vlastní prací tento stav navázat, dále jej obohatit a rozvinout. Bližší analýza stávajících databází je jedním z východisek na této cestě. S tímto cílem řešitel provedl analýzu vybraných stávajících databází architektury.

Možný konkrétní obsah databáze ve fazi doktorské práce (29.3. 2014)
V archivu Ústavu teorie a dějin architektury FA ČVUT nebyly nalezeny archiválie, které by bylo možné využit jako podklad pro zpracování obsahu připravované Databáze české moderní architektury. Řešitel databáze proto podniknul kroky směřující k získání jiného vhodného materiálu pro obsah databáze ve fázi doktorské práce. Vzhledem ke skutečnosti, že řešitel databáze bydlí v Českých Budějovicích a českobudějovická moderní architektura není dosud dostatečně podrobně probádána, provedl řešitel v minulých měsících průzkum v českobudějovických archivech s cílem zjistit a specifikovat rozsah archiválií vhodných pro případné zpracování jako obsah databáze. Průzkum byl uskutečněn v Archivu stavebního úřadu v Českých Budějovicích, ve Státním oblastním archivu v Českých Budějovicích a v Archivu Památkového ústavu v Českých Budějovicích. Řešitel vytipoval více než 100 významných českobudějovických staveb moderní architektury. Průzkumem bylo zjištěno že přibližně k 50 stavbám existuje v českobudějovických archivech dostatek archiválií, které by se mohly stát podkladem pro případný obsah připravované databáze architektury.

Obsah databáze - úvaha (19.3. 2014)
Dosud nebyl nijak blíže specifikován celkový obsah zpracovávané Databáze české moderní architektury. Cílem této úvahy je navrhnout možný obsah Databáze české moderní architektury ve fázi doktorské práce a zpracovat ukázku možné konkrétní podoby obsahu databáze. Vymezení celkového obsahu databáze je potřebné pro navazující etapy vývoje databáze.

Seznámení s archivem Ústavu dějin architektury FA ČVUT (20.2. 2014)
Dle dohody se školitelem práce panem prof. ing. arch. M.Dullou DrSc.byl proveden průzkum archivu Ústavu teorie a dějin architektury FA ČVUT. Cílem průzkumu bylo zjistit, zda archiv obsahuje archiválie, které by bylo možné využít jako podklad pro zpracování obsahu připravované Databáze české moderní architektury. Průzkum probíhal počátkem roku 2014 souběžně s novým uspořádáním archivního fondu archivu v podzemních prostorách nové budovy Fakulty architektury ČVUT v Thákurově ulici v Dejvicích.

Analýza časových možnosti pro přípravu doktorské práce (15.2. 2014)
Kolik času celkem má doktorand k dispozici pro práci na tématu doktorské práce? Nalezení odpovědi na tuto otázku je důležité pro správné rozvržení prací na doktorské práci. Odpověď se pokusme nalézt analýzou příslušných dat.

Souborové formáty vhodné pro potřeby databáze architektury (15.1. 2014)
Pro uchovávání dokumentace architektury v digitální podobě se dnes využívají zejména následující souborové formáty.
Textová dokumentace - formáty DOC, DOCX, RTF, TXT,
Obrazová dokumentace - rastrové formáty PNG, JPG, GIF..., vektorové formáty DWG, DXF, DWF...
Audiovizuální dokumentace - JPEG, AVI, MP3...
Článek se soustředí na analýzu možností využití uvedených formátů souborů pro potřeby připravované databáze architektury.

Principiální otázky a odpovědi - Co? Proč? Kde? Kdo? Kdy? Za kolik? Pro koho? a Jak? (10.12. 2013)
Dříve než podnikneme jednotlivé konkrétní kroky směřující k vybudování databáze, je nezbytné dotázat se a hledat odpovědi na nejjednoduší a principiální otázky: Co? Proč? Kde? Kdo? Kdy? Za kolik? Pro koho? a Jak? Nalezení odpovědí na tyto triviální a zdánlivě bezpředmětné otázky totiž může napomoci tomu, že si ujasníme základní okolnosti a vyhneme se tak nebezpečí, že se již na začátku vydáme nesprávným směrem a že budeme postupovat chybnými kroky.

Zřízení serveru Databáze české moderní architektury na internetu, propojení s dosavadním blogem DCMA (8.11. 2013)
Aby byly výsledky průběžného vývoje Databáze české moderní architektury dostupné také z prostředí internetu, byl zřízen internetový server s diskovým prostorem 200 MB pro uložení skriptů a dat a s instalací stejného softwaru, který běží na lokálním počítači - tedy kombinace MySQL, Apache a PHP. Data na lokálním disku jsou s diskem internetového serveru synchronizována prostřednictvím FTP připojení. Nakonec byl nově zřízený server propojen s dosavadní webovou adresou tohoto blogu. Nyní tedy bude na této adrese dostupné nejen dosavadní prosté textové prostředí blogu, ale bude také možno využívat pokročilé databázové vývojové prostředí.

Obstarání vhodného hardware a software, zřízení vývojového prostředí (21.10. 2013)
Jako součást přípravných prací na zřízení Databáze české moderní architektury byly obstarány vhodné technické vývojové prostředky. Pro tuto etapu prací byla zvolena všestranně vhodná a osvědčená kombinace těchto nástrojů: databázový server MySQL, webový server Apache a skriptovací jazyk PHP. Toto řešení vytváří vhodné zázemí pro testování vznikající databáze a její další vývoj. Uvedené programy byly instalovány na lokálním počítači určeném pro další vývojové práce na Databázi České moderní architektury.

Týden vědy a výzkumu 2013 - prezentace výsledků prací na databázi (3.10. 2013)
V rámci akce Týden vědy a výzkumu 2013, pořádané na Fakultě architektury ČVUT Praha, proběhl worshop doktorandů, na kterém byly formou příspěvku osobně prezentovány dosavadní výsledky prací na Databázi české moderní architektury. V rámci doprovodné výstavy byl vystaven poster seznamující návštěvníky s jednotlivými etapami dosavadního postupu při přípravě databáze. Poster si lze prohlédnout zde.

Komentovaná rešerše databází architektury v České republice a v zahraničí (16.5. 2013)
Postupně jsou prostudovávány jednotlivé vybrané stávající databáze architektury. Databáze jsou zkoumány s cílem získat informace, které by napomohly s definováním takových parametrů a jejich hodnot, které by bylo vhodné respektovat při tvorbě Databáze české moderní architektury. Je zpracováván popis studovaných databází.

Soupis databází architektury v České republice a v zahraničí (2.4. 2013)
Vypracován soupis vybraných stávajících databází architektury. Před zahájením prací na Databázi české moderní architektury je vhodné seznámit se se stávajícími databázemi architektury jak v České republice, tak i v zahraničí. Poznání současného stavu vývoje těchto databází a seznámení se s postupem, jakým se k současnému stavu vyvíjely, může být pro budování Databáze české moderní architektury velmi přínosné.

Skica databáze (14.3. 2013)
Průběžně je zpracovávána skica databáze, jako první představa možného řešení a jako podklad pro další konzultace s možnými budoucími uživateli databáze. Skicu databáze lze ovládat prostřednictvím menu umístěného v pravém horním rohu této stránky. Funkční jsou nyní části menu s názvy Architekti, Stavby a Literatura.

Rubrika 'Vývoj' (6.3. 2013)
Je zpracována rubrika s názvem 'Vývoj', která je stejně jako ostatní rubriky umístěna v červené liště pod logem v horní části této stránky . V rubrice jsou v jednotlivých kapitolách rozepsány informace o plánovaném postupu vývoje databáze. Tyto informace jsou zveřejněny v kapitolách s názvy Časový postup. Program prací - přehled a Program prací podrobně.

Rubrika 'O databázi' (27. 2. 2013)
Dokončena rubrika s názvem 'O databázi', která je umístěna v červené liště pod logem v horní části této stránky . V rubrice jsou základní identifikační údaje databáze a souhrnné informace o Strategických a taktických cílech a o metodice práce. Připojeny jsou také informace o předpokládaných způsobech prezentace výsledků práce.

Založen blog Databáze české moderní architektury (20. 2. 2013)
Založen tento blog o Databázi české moderní architektury. Blog má informovat o plánovaných záměrech vývoje databáze, dokumentovat průběh prací a prezentovat jejich výsledky. Blog má také sloužit k vyzkoušení a vyhodnocení různých způsobů řešení databáze. Zároveň se založením blogu je zřízena rubrika s názvem 'Kontakty' umístěná v červené liště pod logem v horní části této stránky. V rubrice jsou kontaktní informace na řešitele databáze

NÁVRH DATABÁZE
Architekti
Stavby
Technologie
Literatura


NOVINKY

ing. arch. Bohumil Böhm,
narozen 1. 2. 1926 - profil architekta.

Plavecký stadion Novostavba budovy palveckého stadionu v Českých Budějovicích.


ONLINE PRAMENY


Časopis Architektura ČSR 1945-1989 Digitální verze českého architektonického časopisu
čtěte online
Blog o vývoji Databáze architektury.
Případné dotazy Vám rádi kdykoli zodpovíme na našem tel.čísle 603 542 822 nebo mailem.
Těšíme se na Vaše podněty a připomínky.
Copyright: DCMA 2012-2018